Bokförlaget Rafael
Esoteriska Klassiker

Mobirise

Kristen Gnosis

Pris inkl. moms      SEK 298:-
Porto tillkommer

C. W. Leadbeater
Språk: Danska
I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hur läran om reinkarnation och orsak och verkan (karmalagen) återfinns i de heliga skrifter och trosbekännelser. Boken tar bl.a. upp ämnen som evolutionen sedd ur ett esoteriskt perspektiv, änglavärlden, Vår Frue, Sakramenten och metafysiska tolkningar av Johannes-evangeliet och trosbekännelserna.

Bokens baksidetext på danska:

Kristen Gnosis indvarslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et nyt syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen.
Det græske ord Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng får ordet et bredere perspektiv, hvor det betegner Den Guddommelige Visdom, en viden og forståelse af de åndelige Mysterier, der kulminerer i en intuitiv illumination.
Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig voksende interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis. Det skyldes delvis opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så høj grad kirkens forsømmelighed med hensyn til at give en fornuftig åndelig vejledning til det moderne menneske.
I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan læren om reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) genfindes i de hellige skrifter og i trosbekendelserne. Bogen omhandler bl.a. evolutionen set fra et esoterisk perspektiv, engleverdenen, Vor Frue, Sakramenterne og metafysiske fortolkninger af Johannes-Evange­liet og trosbekendelserne.
Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyarbiblioteket, og skabte noget af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den første gang blev udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste sig at være endnu en perle fra C.W. Leadbeaters hånd.
Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og et nyt teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er den gamle gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske acceptable tanker om Gud, mennesket og universet. Med andre ord - en ny gnosis.

ISBN: 978-91-87910-00-5 

Mobirise

Fødslens Mirakel

Pris inkl. moms     SEK 175:-
Porto tillkommer

Geoffrey Hodson
Språk: Danska

Geoffrey Hodson är en av vår tids största och mest erkända clairvoyanta forskare. Hodson beskriver i sin bog Fødslens Mirakel ett fosters andliga utveckling. Hodsons forskning är lika banbrytande som den kände fotografen Lennart Nilssons bilder från 1965 av det fysiska fostrets utveckling. Hodsons clairvoyanta iakttagelser följer i detalj uppbyggandet av fostrets eteriska, astrala och mentala skikt, liksom han också ser när själen tar boning i den fysiska kroppen.

ISBN: 978-91-87910-01-2

Mobirise

Nyckeln till ditt Inre

Pris inkl. moms    SEK 159:-
Porto tillkommer

Bertil Mebius-Schröder
Språk: Svenska


NYCKELN TILL DITT INRE är en resa genom den kristna esoteriken som leder läsaren in i det inre uni­versum och in i den centrala läran, den gudom­liga vis­doms­traditionen. Boken erbjuder läsaren en djup­are för­ståelse och insikt i kristen­domens innersta väsen, så­väl som dess inre undervisning och mystik som existe­rat allt­sedan urminnes tider. Läsaren ges enkla och lätt­förstå­eliga redskap och nycklar till att upptäcka sitt inre jag. Boken kan med fördel användas som en ”medita­tiv handbok”, en kompass där läsaren guidas av sin inre gudomliga gnista och själv tar ut sin kompass­rikt­ning i sitt sökande efter den heliga porten.

Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberala Katolska Kyrkan, Province of Sweden - Denmark, har genom sina studier, bl.a i USA, tillägnat sig en djupare förståelse i den urgamla visdomsläran. Han har undervisat i ämnen som den ursprungliga vis­doms­traditionen, esoterisk kristendom och teosofi, både i in- och ut­land. Biskop Bertil är redaktör för tidningen Gnostica och är en känd föredragshållare, både i Europa såväl som i USA.

ISBN: 978-91-87910-03-6

Mobirise

Nøgle til dit Indre

Pris inkl. moms    SEK 149:-

Porto tillkommer

Bertil Mebius-Schröder
Språk: Danska

NØGLE TIL DIT INDRE fører læseren ind i det indre univers, ind i den centrale lære, den guddommelige visdomstradition. Bogen giver læseren enkle og letforståelige redskaber og nøgler til at opdage sit indre jeg. Bogen kan med fordel bruges som en “meditativ håndbog”, et kompas hvor læseren guides af sin indre guddommelige gnist og selv vælger kompasretning i sin søgen efter den hellige port.
Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberal Katolsk Kirke, Province of Sweden - Denmark, har gennem sine studier, bl.a i USA, tilegnet sig en dybere forståelse af den ældgamle visdomslære. Han har undervist i teosofi, esoterisk kristendom og den oprindelige visdomstradition, både i ind- og udland. Biskop Bertil er redaktør for bladet Gnostica og foredragsholder her hjemme i Danmark og Sverige, såvel som i flere europeiske lande.

ISBN: 978-91-87910-02-9

© Copyright 2021 Liberala Katolska Kyrkan, Sverige - Danmark - All Rights Reserved

Made with Mobirise ‌

Free Web Page Design Software