Bokomslag%20enkelsidig

Nyckeln till ditt Inre

Bertil Mebius-Schröder
Språk: Svenska

Nyckeln till ditt Inre är en resa genom den kristna esoteriken som leder läsaren in i det inre uni­versum och in i den centrala läran, den gudom­liga vis­doms­traditionen. Boken erbjuder läsaren en djup­are för­ståelse och insikt i kristen­domens innersta väsen, så­väl som dess inre undervisning och mystik som existe­rat allt­sedan urminnes tider. Läsaren ges enkla och lätt­förstå­eliga redskap och nycklar till att upptäcka sitt inre jag. Boken kan med fördel användas som en ”medita­tiv handbok”, en kompass där läsaren guidas av sin inre gudomliga gnista och själv tar ut sin kompass­rikt­ning i sitt sökande efter den heliga porten.

Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberala Katolska Kyrkan, Province of Sweden - Denmark, har genom sina studier, bl.a i USA, tillägnat sig en djupare förståelse i den urgamla visdomsläran. Han har undervisat i ämnen som den ursprungliga vis­doms­traditionen, esoterisk kristendom och teosofi, både i in- och ut­land. Biskop Bertil är redaktör för tidningen Gnostica och är en känd föredragshållare, både i Europa såväl som i USA.

ISBN: 978-91-87910-03-6

Mer Info
DE%20KRISTNA%20MYSTERIERNA%20OMSLAG%20s%20enkel

De Kristna Mysterierna

Sten von Krusenstierna

De Kristna Mysterierna utkommer nu för första gången på svenska. Människan har i alla tider sökt efter en djupare kunskap och för‐ ståelse inför de stora och eviga frågorna. Biskop Sten von Krusenstierna leder läsaren in i de kristna Mysterierna och skildrar på ett sakligt och rättframt sätt hur historiska omständigheter, tidsandan och forna mysteriereligioner banade väg för kristendomen. Boken för oss till de första Kristi efterföljare, de Apostoliska kyrkofäderna såväl som till andra apokryfiska texter, och beskriver hur de tidiga gnostikerna hade en stark och djup påverkan på kyrkofäderna. Läsaren får kontakt med tidiga texter i ämnen som bl.a. beskriver de kristna invigningsriterna, instruktioner för dopet, själens pre-existens och det eviga livet.
Mysteriereligionerna var den rådande typen av religioner under denna tidsperiod. Betydelsen av ord som tillskrivs Jesus såsom ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” Joh. 3:3 och av Paulus: ”Vi är begravda med honom genom dopet till döden” Rom. 6:4 blir bara förståeliga om man hänvisar till Mysterierna. Varför ska vi begravas i dopet? Vad innebar det att födas på nytt?
Boken ger på ett befriande sätt läsaren en djupare insikt och förståelse för kristendomens förkristna ursprung såväl som hur stora delar av den ursprungliga insikten och förståelsen genom tiden urvattnats eller helt försvunnit.

ISBN: 978-91-87910-04-3

Mer Info
Kristen%20Gnosis%20Bokomslag%20enkelsida_1

Kristen Gnosis     

C. W. Leadbeater  Språk: Danska

I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hur läran om reinkarnation och orsak och verkan (karmalagen) återfinns i de heliga skrifter och trosbekännelser. Boken tar bl.a. upp ämnen som evolutionen sedd ur ett esoteriskt perspektiv, änglavärlden, Vår Frue, Sakramenten och metafysiska tolkningar av Johannes-evangeliet och trosbekännelserna.

Bokens baksidetext på danska:
Kristen Gnosis indvarslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et nyt syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen.
Det græske ord Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng får ordet et bredere perspektiv, hvor det betegner Den Guddom- melige Visdom, en viden og forståelse af de åndelige Mysterier, der kulminerer i en intuitiv illumination.
Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig voksende interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis. Det skyldes delvis opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så høj grad kirkens forsømmelighed med hensyn til at give en for- nuftig åndelig vejledning til det moderne menneske.
I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan læren om reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) genfindes i de hellige skrifter og i trosbekendelserne. Bogen omhandler bl.a. evolutionen set fra et esoterisk perspektiv, engleverdenen, Vor Frue, Sakramenterne og metafysiske fortolkninger af Johannes-evange- liet og trosbekendelserne.
Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyarbiblioteket, og skabte noget af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den første gang blev udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste sig at være endnu en perle fra C.W. Leadbeaters hånd.
Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og et nyt teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er den gamle gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske acceptable tanker om Gud, mennesket og universet. Med andre ord - en ny gnosis.

Mer Info
Fødslens%20Mirakel%20Omslag%20enkelsida_1

Fødslens Mirakel

Geoffrey Hodsson
Språk: Danska

Geoffrey Hodson är en av vår tids största och mest erkända clairvoyanta forskare. Hodson beskriver i sin bog Fødslens Mirakel ett fosters andliga utveckling. Hodsons forskning är lika banbrytande som den kände fotografen Lennart Nilssons bilder från 1965 av det fysiska fostrets utveckling. Hodsons clairvoyanta iakttagelser följer i detalj uppbyggandet av fostrets eteriska, astrala och mentala skikt, liksom han också ser när själen tar boning i den fysiska kroppen.

Mer Info